Категорије
Faktoring

Ko su učesnici faktoring posla?

Učesnici faktoring posla su Ustupilac, Dužnik i Faktor.

Tri čoveka se de za lap topovima i razgovaraju o faktoringu. Možda su učesnici faktoring posla.

Ustupilac

Ustupilac kao učesnik faktoring posla je lice koji prodaje Faktoru svoje potraživanje, nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga. Ustupilac može biti pravno lice ili preduzetnik. Ustupilac je najčešće malo ili srednje preduzeće koje prodaje robu ili pruža usluge velikim klijentima. Ustupilac može biti i veliko preduzeće.

Faktor

Faktor je lice koji kupuje potraživanje od ustupioca. Faktor je privredno društvo organizovano kao akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u Srbiji, koje ima odobrenje ministarstva nadležnog za poslove finansija za obavljanje poslova faktoringa u skladu sa Zakonom. Agencija za privredne registre vodi evidenciju faktoring društava koja imaju licencu za obavljanje poslova faktoringa. Alchemist Faktor doo Beograd je faktoring društvom sa licencom za obavljanje poslova faktoringa. Faktor može da bude i poslovna banka u skladu sa Zakonom koji reguliše položaj banaka i Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza koja ima ovlašćenja data posebnim Zakonom da pruža usluge faktoringa

Dužnik

Dužnik je lice koje je koje duguje novac Ustupiocu za robu i suluge koje mu je prodao Ustupilac. Dužnik mora da bude pravno lice ili preduzetnik. U faktoring poslu Dužnik je najčešće veliko pravno lice. Od toga kakav kreditni rejting ima Dužnik u velikoj meri zavisi i cena faktoringa.

Kakav međusobni odnos imaju učesnici faktoring posla?

Ustupilac prodaje Faktoru svoja potraživanja. Dakle Ustupilac i Faktor su u ugovornom odnosu. Dužnik nema pravo da ograniči prodaju potraživanja Faktoru ukoliko se potraživanje prenosi u skladu sa Zakonom o faktoringu. Faktor Ustupiocu isplaćuje vrednost potraživanja umanjenu za svoje naknade, a Dužnik faktoru plaća potraživanje u punoj vrednosti koja je navedena na fakturi u roku dospeća.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *