Cena faktoringa

Cena faktoringa je naknada koju korisnik faktoringa (ustupilac) plaća faktoru. Faktoring naknada se može obračunati na više načina i određuje je nekoliko parametara. Dva standardna modela obračuna faktoring naknade su model fiksne naknade i model varijabilne naknade.

Kalkulator na kome se računa cena faktoringa

Koliko faktoring društva naplaćuju svoje usluge?

Kao i svaka druga finansijska usluga i faktoring ima svoju cenu. Cena faktoringa zavisi od niza parametara:

  • Obima posla koji ostvarujete sa faktorom
  • Prosečne vrednosti fakture
  • Vrste faktoringa (faktoring bez regresa je obično skuplji)
  • Industrije u kojoj poslujete
  • Boniteta vašeg preduzeća
  • Boniteta vašeg kupca
  • Valute plaćanja
  • Dužine saranje sa faktorom

Očekivana cena faktoringa na tržištu Srbije, ali i drugih tržišta je između 2% i 5% od vrednosti fakture za fakture koje dospevaju u roku od 60 dana. Bitno je imati u vidu da i prethodno navedeni parametri mogu u velikoj meri uticati na cenu faktoringa.

Kako se obračunava cena faktoringa?

Faktoring naknada se najčeće sastoji iz diskontne stope i naknade za obradu zahteva. Terminologija nije jedinstvena tako da se može dogoditi da vaš faktor koristi drugačije termine. Diskontna stopa je stopa izražena u procentima i najčešće se obračunava na mesečnom nivou primenom prostog interesnog računa. Naknada za obradu zahteva je procenat koji faktor naplaćuje jendokratno u odnosu na vrednost potraživanja koju ustupate. Pored navedenih naknada faktor vam može, ukoliko je ugovoreno, naplatiti i penale za kašnjenje u slučaju docnje u izmirenju obaveza od strane dužnika.

Model fiksne faktoring naknade

Model fiksne faktoring naknade je jedan od dva modela koji se najčešće primenjuju pri obračunavanju faktoring naknade. U ovom slučaju faktor će od vrednosti ustupljene fakture unapred da oduzme svoje naknade i da vam jednokratno isplati ostatak novca.

Model varijabilne faktoring naknade

Model varijabilne faktoring naknade je model u kome vam faktor odmah isplaćuje određeni fiksni procenat ustupljenog potraživanja, a to je najčešće između 70% i 90%. Ostatak do punog iznosa umanjen za svoje naknade faktor će vam isplatiti kada naplati potraživanje u celosti. U ovom modelu cena faktoringa može da se menja u zavisnosti od dinamike plaćanja vašeg kupca. Ukoliko vaš kupac plati obavezu faktoru pre roka i cena faktoringa će biti niža.

Primer obračuna faktoring naknade

Prodali ste robu velikoj kompaniji u vrednosti od 100.000 dinara sa valutom plaćanja od 30 dana. Obratili ste se faktoru sa zahtevom za ustupanje vašeg potraživanja. Faktor vam je dao ponudu da kupi vaše potraživanje uz diskont od 2% na mesečnom nivou i naknadu za obradu zahteva u visini od 0,25%.

Cena faktoringa u ovom slučaju iznosi 2.250 dinara. Odnosno diskont iznosi 2,0% x 100.000 = 2.000 dinara i naknada za obradu zahteva iznosi 0,25% x 100.000 = 250 dinara. Vi ćete dobiti istog dana kada i prodate potraživanje iznos od 97.775 dinara.

Da biste sami videli koliko bi vas koštala usluga faktoringa za različite vrednosti faktura, diskontne stope i naknade kotistite besplatan kalkulator za računanje faktoring naknade.

Faktoring kalkulator

Ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna usluga faktoringa kontaktirajte Alchemist Faktor.