Faktoring proces

Kako izgleda proces faktoring posla?

 1. Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu. Faktura mora biti sa odloženim rokom plaćanja, najviše 90 dana, u zavisnosti od zakonskog ograničenja
 2. Podnesite jednostavan elektronski zahtev za faktoring i u toku dana ćete dobiti odgovor.
 3. Prodavac faktoru ustupa potraživanje u skladu sa Zakonom o faktoringu.
 4. Faktor proverava bonitet kupca odnosno dužnika i ako je dužnik likvidan odnosno ima zadovoljavajući bonitet faktor će vas obavestiti da može da kupi vaša potraživanja.
 5. Faktor sastavlja ugovor i ostalu dokuentaciju gde je jasno navedeno šta je predmet faktoringa i pod kojim uslovima.
 6. Ustupilac potraživanja obaveštava svog kupca o ustupanju potraživanja i o tome dostavlja dokaz faktoru.
 7. Nakon kratke provere dokumentacije i potraživanja, faktor isplaćuje ugovoreni jednokratni iznos prodavcu odnosno ustupiocu potraživanja. Isplata se događa u roku koji može biti kraći i od 24 časa.
 8. Faktor potom čeka umesto prodavca rok naveden u fakturi da bi naplatio od dužnika pun iznos na koji glasi faktura.

Da li želite da podnesete zahtev za faktoring? Kontaktirajte Alchemist Faktor doo.

Ilustracija faktoring procesa

Kako izgleda proces obrnutog faktoringa?

 1. Prodavac isporučuje robu ili uslugu svom kupcu i za to mu izdaje račun ili fakturu.
 2. Kupac odnosno dužnik ustupa dugovanje faktoru uz obezbeđenu saglasnost poverioca, tj izdavaoca fakture.
 3. Faktor sastavlja ugovornu dokumentaciju i traži od dužnika tj. kupca dostavljanje fakture koja je predmet posla o faktoringu.
 4. Faktor isplaćuje celokupni fakturisani iznos poveriocu prema dostavljenoj fakturi.
 5. Faktor čeka do dogovorenog roka naplatu fakture i naplaćuje od kupca iznos na koji glasi faktura uvećan za naknadu faktoru za ovaj posao.