Категорије
Faktoring

Ko su učesnici faktoring posla?

Učesnici faktoring posla su Ustupilac, Dužnik i Faktor.

Tri čoveka se de za lap topovima i razgovaraju o faktoringu. Možda su učesnici faktoring posla.

Ustupilac

Ustupilac kao učesnik faktoring posla je lice koji prodaje Faktoru svoje potraživanje, nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga. Ustupilac može biti pravno lice ili preduzetnik. Ustupilac je najčešće malo ili srednje preduzeće koje prodaje robu ili pruža usluge velikim klijentima. Ustupilac može biti i veliko preduzeće.

Faktor

Faktor je lice koji kupuje potraživanje od ustupioca. Faktor je privredno društvo organizovano kao akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem u Srbiji, koje ima odobrenje ministarstva nadležnog za poslove finansija za obavljanje poslova faktoringa u skladu sa Zakonom. Agencija za privredne registre vodi evidenciju faktoring društava koja imaju licencu za obavljanje poslova faktoringa. Alchemist Faktor doo Beograd je faktoring društvom sa licencom za obavljanje poslova faktoringa. Faktor može da bude i poslovna banka u skladu sa Zakonom koji reguliše položaj banaka i Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza koja ima ovlašćenja data posebnim Zakonom da pruža usluge faktoringa

Dužnik

Dužnik je lice koje je koje duguje novac Ustupiocu za robu i suluge koje mu je prodao Ustupilac. Dužnik mora da bude pravno lice ili preduzetnik. U faktoring poslu Dužnik je najčešće veliko pravno lice. Od toga kakav kreditni rejting ima Dužnik u velikoj meri zavisi i cena faktoringa.

Kakav međusobni odnos imaju učesnici faktoring posla?

Ustupilac prodaje Faktoru svoja potraživanja. Dakle Ustupilac i Faktor su u ugovornom odnosu. Dužnik nema pravo da ograniči prodaju potraživanja Faktoru ukoliko se potraživanje prenosi u skladu sa Zakonom o faktoringu. Faktor Ustupiocu isplaćuje vrednost potraživanja umanjenu za svoje naknade, a Dužnik faktoru plaća potraživanje u punoj vrednosti koja je navedena na fakturi u roku dospeća.

Категорије
Faktoring

Cena faktoringa

Cena faktoringa je naknada koju korisnik faktoringa (ustupilac) plaća faktoru. Faktoring naknada se može obračunati na više načina i određuje je nekoliko parametara. Dva standardna modela obračuna faktoring naknade su model fiksne naknade i model varijabilne naknade.

Koliko faktoring društva naplaćuju svoje usluge?

Kao i svaka druga finansijska usluga i faktoring ima svoju cenu. Cena faktoringa zavisi od niza parametara:

  • Obima posla koji ostvarujete sa faktorom
  • Prosečne vrednosti fakture
  • Vrste faktoringa (faktoring bez regresa je obično skuplji)
  • Industrije u kojoj poslujete
  • Boniteta vašeg preduzeća
  • Boniteta vašeg kupca
  • Valute plaćanja
  • Dužine saranje sa faktorom

Očekivana cena faktoringa na tržištu Srbije, ali i drugih tržišta je između 1% i 5% od vrednosti fakture za fakture koje dospevaju u roku od 60 dana. Bitno je imati u vidu da i prethodno navedeni parametri mogu u velikoj meri uticati na cenu faktoringa.

Kako se obračunava cena faktoringa?

Faktoring naknada se najčeće sastoji iz diskontne stope i naknade za obradu zahteva. Terminologija nije jedinstvena tako da se može dogoditi da vaš faktor koristi drugačije termine. Diskontna stopa je stopa izražena u procentima i najčešće se obračunava na mesečnom nivou primenom prostog interesnog računa. Naknada za obradu zahteva je procenat koji faktor naplaćuje jendokratno u odnosu na vrednost potraživanja koju ustupate. Pored navedenih naknada faktor vam može, ukoliko je ugovoreno, naplatiti i penale za kašnjenje u slučaju docnje u izmirenju obaveza od strane dužnika.

Model fiksne faktoring naknade

Model fiksne faktoring naknade je jedan od dva modela koji se najčešće primenjuju pri obračunavanju faktoring naknade. U ovom slučaju faktor će od vrednosti ustupljene fakture unapred da oduzme svoje naknade i da vam jednokratno isplati ostatak novca.

Model varijabilne faktoring naknade

Model varijabilne faktoring naknade je model u kome vam faktor odmah isplaćuje određeni fiksni procenat ustupljenog potraživanja, a to je najčešće između 70% i 90%. Ostatak do punog iznosa umanjen za svoje naknade faktor će vam isplatiti kada naplati potraživanje u celosti. U ovom modelu cena faktoringa može da se menja u zavisnosti od dinamike plaćanja vašeg kupca. Ukoliko vaš kupac plati obavezu faktoru pre roka i cena faktoringa će biti niža.

Primer obračuna faktoring naknade

Prodali ste robu velikoj kompaniji u vrednosti od 100.000 dinara sa valutom plaćanja od 30 dana. Obratili ste se faktoru sa zahtevom za ustupanje vašeg potraživanja. Faktor vam je dao ponudu da kupi vaše potraživanje uz diskont od 2% na mesečnom nivou i naknadu za obradu zahteva u visini od 0,25%.

Cena faktoringa u ovom slučaju iznosi 2.250 dinara. Odnosno diskont iznosi 2,0% x 100.000 = 2.000 dinara i naknada za obradu zahteva iznosi 0,25% x 100.000 = 250 dinara. Vi ćete dobiti istog dana kada i prodate potraživanje iznos od 97.775 dinara.

Da biste sami videli koliko bi vas koštala usluga faktoringa za različite vrednosti faktura, diskontne stope i naknade kotistite besplatan kalkulator za računanje faktoring naknade.

Категорије
Faktoring

Faktoring studija slučaja – M Frigo trans d. o. o.

Faktoring studija slučaja – M Frigo trans d. o. o. pokazuje kako uz pomoć faktoringa mala preduzeća mogu da razvijaju svoje poslovanje bez zaduživanja kod banaka ili povećanja sopstvenog kapitala. Pored finansijskog aspekta, ova studija slučaja pokazuje i druge koristi koje faktoring donosi: usredsređenost na poslovanje i manje stresa. Sve činjenice su istinite.

Faktoring studija slučaja

Za rast poslovanja su potrebna dodatna obrtna sredstva

Miloš je preduzetnik iz zapadne Srbije. On je nasledio od svog oca porodični biznis međunarodnog kamionskog transporta. Kada je preuzeo biznis, imao je dva kamiona i radio je za više lokalnih transportnih kompanija koje su poslovale u bližem okruženju. Ovo su bili sezonski poslovi, a pronaći nove klijente nije bilo lako. Sa iskustvom koje je stekao i svojim preduzetničkim duhom odlučio je da se specijalizuje za prevoz robe koja je osetljiva za transport – kao što su sveža salata, smrznuti proizvodi i lekovi. Kako bi uspeo da ostvari svoje planove, morao je da pronađe način kako da finansira nabavku novih kamiona. Pokušao je da uzme kredit kod poslovne banke. Većina banaka sa kojima je pregovarao ga je odbila. Jedina banka koja je pristala da mu odobri kredit za nabavku novog kamiona je postavljala takve uslove da je Miloš u jednom trenutku želeo da odustane od celog aranžmana. Zaloga na svim vozilima bila je samo jedan od uslova. Uz sve ove nepovoljne uslove uspeo je da kupi još jedan kamion sa hladnjačom. Za nabavku dodatne prikolice je dobio novac na zajam od prijatelja.

Problemi sa tokovima novca

Nabavka novog kamiona i prikolice je značila da treba da zaposli nove ljude, vozače, da pregovara sa dobavljačima za gume, gorivo i za ostala sredstva potrebna za rad. Sve ovo je značilo da mu je potrebno značajno više novca za obrtni kapital nego što je imao na raspolaganju.

Povećanje kapaciteta mu je omogućilo da dođe do novih klijenata, velikih svetskih kompanija koje vrše usluge prevoza za neke od najvećih trgovinskih lanaca kao što su Lidl i Delez. Sklapanje ugovora sa ovakvom kompanijom bi za Miloševo preduzeće značilo stabilnije poslovanje i mogućnost da planira unapred. Pored ovoga, očekivao je i značajan rast svog preduzeća, nabavku novih kamiona i dugoročan poslovni odnos.

Novi kupac je Milošu ponudio uslove pod kojima želi da posluje. Ovi uslovi su uključivali višu cenu u odnosu na prethodne ugovore. Uz bolju iskorišćenost kapaciteta, ovo je bilo veoma značajno za rast prihoda. Drugi, daleko značajniji uslov, bio je valuta plaćanja. Novi klijent je tražio da valuta plaćanja bude 60 dana od dana dostavljanja fakture. Takođe je naglasio da može doći do probijanja ovog roka.

Rešenje problema je faktoring

Ovi uslovi su Milošu postavili dilemu šta da radi. Da li da nastavi po starom ili da prihvati novog klijenta. Znao je da će mu novi klijent omogućiti veću zaradu i dugoročan rast. Ali je odmah uočio da mora da finansira gorivo i ostali materijal i usluge koji su potrebni za prevoz, kao i da zaposli dovoljan broj vozača kojima treba da obezbedi redovna primanja. Procenio je da nema dovoljno novca da obezbedi potreban obrtni kapital za poslove sa novim klijentom.

Šta je Miloš trebalo da uradi? Da odbije posao sa novim klijentom jer nema sredstva da finansira obrtni kapital ili da prihvati posao i da pokuša da obezbedi sredstva na razne načine. Možda čak i da ne plaća redovno svoje zaposlene i dobavljače i da ne ispuni obaveze prema svom novom klijentu. Ovo su dileme sa kojima se često susreću mnoga preduzeća – bilo da su mikro, bilo da imaju milione evra prometa. Imaju mogućnost za rast, ali nemaju dovoljno novca za obrtna sredstva kako bi taj rast podržali.

Najveći benefiti faktoringa: rast poslovanja i manje stresa

Miloš je prihvatio novi posao i vrlo brzo je shvatio da ne može redovno da izmiruje obaveze prema svojim dobavljačima. Obratio se kompaniji za faktoring – Alchemist Faktor d. o. o. i počeo da koristi usluge faktoringa. U trenutku započinjanja poslovnog odnosa sa kućom za faktoring, Miloš je imao 5 kamiona. Miloš danas, dve godine kasnije, ima 12 kamiona, uspešno posluje sa 15 zaposlenih i ostvaruje rekordan promet od preko milion evra. Pored finansijskih koristi koje mu je doneo faktoring, Miloš ističe kao najvažniju činjenicu da mu je faktoring pomogao da se usredsredi na posao i da značajno smanji nivo svakodnevnog stresa. Imate li dodatna pitanja? Pišite nam!

Vozni park M Frigo trans doo

Kontaktirajte Alchemist Faktor doo Beograd da vidite kako i vi možete da uz pomoć faktoringa unapredite poslovanje.